Pob cofnod gan Joy Davies

Rydym ni’n recriwtio Swyddog Datblygu!

Rydym yn chwilio am berson neu ymgeisydd rhannu swydd brwdfrydig, galluog i ymuno â’n tîm bychan a helpu i wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle blaenllaw ar gyfer ynni cymunedol.

Mae Awel Aman Tawe yn elusen gofrestredig sy’n datblygu rhaglen o waith i gefnogi adfywio carbon isel. Ariennir y swydd hon trwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig yng Nghastell-nedd Port Talbot. Gellir gweld y disgrifiad swydd llawn yma SwyddogDatblyguAAT

Mae AAT yn gweithio ar nifer o brosiectau yn cynnwys effeithlonrwydd ynni, ynni adnewyddadwy, adfywio, trafnidiaeth gynaliadwy, celfyddydau cymunedol a rhaglenni addysgol. Mae wedi datblygu dau gwmni cydweithredol ac mae’n darparu rheolaeth/cymorth gweinyddol i’r ddau:

  • awel.coop sy’n berchen ar gynllun gwynt dau dyrbin 4.7MW ar y Gwrhyd uwchben Pontardawe
  • egni.coop sy’n berchen ar 179kw o ffotofoltäig solar ar 7 adeilad cymunedol yn Ne Cymru

Pwrpas y Swydd

  • gweithio gydag amrywiaeth o gymunedau a grwpiau cymunedol i glustnodi, datblygu a gweithredu prosiectau ynni adnewyddadwy neu effeithlonrwydd ynni, yn cynnwys cydgysylltu, rheoli prosiectau, a chyflwyno adroddiadau. Bydd hyn yn cynnwys datblygu Cwmnïau Cydweithredol Awel ac Egni ymhellach.
  • Bydd y rôl yn cynnwys datblygu a chyflenwi prosiectau adnewyddion o’r pwynt clustnodi, trwy lofnodi gan y tirfeddiannwr a’r broses gynllunio, hyd at y nod terfynol o gyflenwi prosiectau â chaniatâd, sy’n economaidd ymarferol ac yn adeiladwy, a chyrraedd y pwynt ble byddant yn barod i’w hadeiladu.
  • Cynnal astudiaethau dichonoldeb cychwynnol a darparu cyngor ar gynigion ynni cynaliadwy, gan roi ystyriaeth i faterion technegol, rheoliadol, ariannol, datblygu grŵp ac ymgysylltu â’r gymuned.
  • Ymgeisio am gyllid ar gyfer prosiectau ynni a rheoli ymgynghorwyr arbenigol a fyddai’n helpu i symud y prosiect at y camau cynllunio a gweithredu.

Gallai cefndir perthnasol gynnwys ymgynghoriaeth ynni, peirianneg, effeithlonrwydd ynni, y diwydiant ynni adnewyddadwy neu gyflenwi ynni, rheoli prosiectau – yn enwedig yn y sector gymunedol, cynllunio, rheoli ynni.

Oriau gweithio:       37.5 awr yr wythnos, oriau swyddfa safonol yn bennaf.  Bydd yn ofynnol gweithio gyda’r nos neu ar y penwythnos o bryd i’w gilydd.

Contract:                Bydd y person(au) yn cael eu cyflogi ar gontract 2 flynedd gan Awel Aman Tawe, gyda’r posibilrwydd o estyniad yn amodol ar gyllid. Croesewir ymgeiswyr a fyddai’n ystyried gweithio’n rhan amser, a byddem yn barod i greu cyfleoedd rhannu swydd gydag ymgeiswyr eraill ble bo’n briodol.

Gweithle:                Lleoliad y swydd hon fydd Swyddfa AAT yng Nghwmllynfell. Mae gan AAT bolisi gweithio gartref sy’n caniatáu gweithio o gartref fel y bo’n briodol.

Cyflog:                    £27,000 – £34,000 (yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad)

Dyddiad Cau:  27 Gorffennaf 2018       Cyfweliadau: Dydd Gwener 10 August 2018

Mae wedi bod yn wyntog! Awel Co-op yn talu llog llawn i’w aelodau ar ôl y flwyddyn 1af. Y Cynnig Cyfranddaliadau ar agor o hyd…

Mae Awel Co-op yn falch iawn o adrodd ei fod wedi llwyddo i ad-dalu eu taliadau llog i aelodau’r cwmni cydweithredol o ddyddiad eu buddsoddiad yn y prosiect gwobrwyedig.

Rydym wedi gwneud taliadau o 5% a 7% (yn dibynnu ar pryd wnaethon nhw ymuno) i’n 800 o aelodau fel y rhagwelwyd yn ein Cynnig Cyfranddaliadau Cymunedol. Mae hwn yn llwyddiant anferth yn ein blwyddyn gyntaf o gynhyrchu. Mae wedi ein helpu i ennill Gwobrau Busnes Castell-nedd Port Talbot am Gynaliadwyedd. Mae’n profi bod pobl yn gallu cael gwell enillion na gan y banciau drwy fuddsoddi mewn busnes cymunedol gwyrdd.

Ynghyd â’r llu o unigolion a fuddsoddodd ynom ni, mae aelodau ein cwmni cydweithredol yn cynnwys amrywiaeth o sefydliadau cymunedol yn yr ardal leol fel Meithrinfa Tiddlywinks, 16 o ysgolion, Cyfeillion Canolfan Gelfyddydau Pontardawe, ein dau bapur newydd Cymraeg lleol, Llais a Glo Man, a llawer o rai eraill. Mae hyn oll yn helpu i gadw arian yn yr economi leol ac i ennyn diddordeb pobl mewn gweithredu ar newid hinsawdd.

Rydym bellach wedi codi bron £2.8m o’n Cynnig Cyfranddaliadau a gobeithiwn gyrraedd ein targed o £3m erbyn 30 Mehefin.  Bydd hyn yn ein galluogi i ad-dalu’r benthyciad sy’n weddill oddi wrth Lywodraeth Cymru fel y bydd y prosiect yn cael ei ariannu’n gyfan gwbl gan aelodau’r cwmni cydweithredol a Banc Triodos. Y buddsoddiad lleiaf yw £50 a’r gyfradd llog rhagamcanol yw 5%. Ymunwch â ni yma www.awel.coop

Gallwch weld ein Cyfrifon am 2017 yma ar gyfer Awel Co-op ac ar gyfer Awel y Gwrhyd CBC, yr is-gwmni masnachu sy’n perthyn yn gyfan gwbl i Awel Co-op ac sy’n rhedeg y fferm wynt.

Mae gan ynni cymunedol y potensial unigryw o fedru dod â chymunedau at ei gilydd yn y frwydr i fynd i’r afael â newid hinsawdd, a hefyd i gadw’r cyllid o’u hadnoddau ynni yn y cymunedau hynny.

Rydym ninnau, a grwpiau cymunedol eraill, yn ymgysylltu â phobl mewn ffyrdd creadigol – ar ôl ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr wythnos hon, ar ddechrau’r pythefnos Ynni Cymunedol genedlatheol, daeth dros 100 o bobl i weld y cynhyrchiad newydd, ‘Flood’. Cafodd y ddrama hon ei datblygu gan ysgrifenwyr lleol ac roedd yn dangos senario ddychmygol ble roedd Abertawe dan ddŵr oherwydd llifogydd, ac mae’r ffoaduriaid yn dod i Ganolfan Gelfyddydau Pontardawe, a oedd wedi ei throi yn Bwynt Ymgilio am y noswaith. Darparwyd cawl gan gaffi bendigedig Café Make.

‘Flood’

Y gynulleidfa’n mwynhau ‘Flood’ yng                                                                                                         Nghanolfan Gelfyddydau Pontardawe