Dros 7 miliwn o kwh … ac enwebiadau am dau wobr

Mae’r Hydref yn amser da o’r flwyddyn ar gyfer ein tyrbinau gwynt, ac rydyn ni’n falch iawn o fod yn rownd derfynol mewn dau wobr – y Prosiect Ynni Cynaliadwy gorau yng Ngwobrau Regen SW a’r enw da ‘Er Gwaethaf Popeth – Yr enghraifft orau o fod yn benderfynol o fynd i’r afael â newid hinsawdd yn lleol’ gan Adfywio Cymru.

Mae ein Cynnig Cyfranddaliadau ar agor tan Hydref 31ain felly rydym yn gobeithio eich bod yn ymuno â ni.

Meet the new wind farm bosses!

Tiddlywinks Childcare Centre, based in Ystalyfera, caught a break in the weather to visit Awel Co-op wind turbines last week. Thanks to a grant from the Hamamelis Charitable Trust, Tiddlywinks are now proud owners of £500 worth of shares in the co-op wind farm.

Liz Cole, Business Manager at Tiddlywinks said “The children thoroughly enjoyed themselves. They asked loads of questions there on site and afterwards during the ride home and at the Centre! Helen Davies from Awel Aman Tawe was very good with all the children (and staff!), answering queries and showing patience with their over-enthusiasm. We are now very proud to be co-owners of the turbines as part of the co-op along with other members.”

Dan McCallum, one of Awel Co-op’s Directors, said “We want our turbines to be owned by as many people and groups as possible. We are delighted that this grant funding has enabled Tiddlywinks to own shares in the project. This means they’ll get a projected 5% return per year for 20 years on their £500 investment. It helps improves their sustainability and is a really good educational experience for the children. They’ll be able to visit the site whenever they want and say ‘we own those windmills!’. We are hoping to secure further funding to award shares to other community groups in the local area.”

Dan added “A number of charities have also invested as they see our project as a good fit with their charitable aims, want to help generate clean energy and get a good return on their investment. We are delighted that Friends Provident Foundation have invested £100,000, Other charities and community organisations which have invested include the Environmental Justice Foundation (£5000), Vision 21 (£5,000), Robert Owen Community Banking (£20,000) and NSA Afan (£5,000). However, smaller local charities such as Tiddlywinks don’t have funds to invest so it’s wonderful that grant funding can be used to give them a stake in the turbines.”

Liz Cole said “Tiddlywinks provides all childcare needs in the local community and has been doing so since 1996. We are fully registered and regulated. We have professional and qualified staff, providing centre-based and mobile crèche facilities for children aged from 6 weeks to 13 years. There is more information on our website www.tiddlywinkscyf.org or by phoning us on 01639 842022.”

Owned by local Awel Co-op, the project consists of two 2.35MWh Enercon wind turbines which began production on January 25th 2017 and are expected to generate enough clean, low carbon, energy a year to supply the equivalent of about 2500 homes.  Dan McCallum said “Production at the site has been very good and we’ve already produced more than 5 million kwh. Given that the first four weeks were a test period, we are ahead of schedule and are really pleased.”

The wind farm, which is located on Mynydd y Gwrhyd, close to the town of Pontardawe and about 20 miles north of Swansea, recently secured one of the largest investments ever seen in the Amman Valley; a 15-year, £5.25m investment from Triodos, Europe’s leading sustainable bank.

The co-op has also raised a further £2.4m through a local share offer, the largest ever in Wales. The share offer is aiming to raise £3m in total before the end of October which will enable it to refinance a Welsh Government loan. Dan added “We are keen to refinance this loan as it’s @7.5% whereas our share offer is @5%. Welsh Government can then use the money to help support other community energy projects.”

Awel Co-op is backed by Hollywood star, Michael Sheen, who hails from Port Talbot;  Welsh rugby legend Paul Thorburn; National Poet of Wales Gillian Clarke; and Paul Allen of the Centre for Alternative Energy in Machynlleth, Powys.

Awel Co-op has sought to celebrate creativity and fun to engage people as part of the project.  Double BAFTA-winner, Mike Harrison, made an inspiring film of the erection of the turbines, capturing a magnificent Welsh sunrise. Our timelapse, of the construction of the foundations, entitled Bake Off, and set to music is here.

Ydyn ni’n atyniad i dwristiaid?

Daeth dros 60 o fuddsoddwyr ac aelodau o’r cyhoedd i’n Diwrnod Agored cyntaf ers i’r tyrbinau ddod yn llawn weithredol. Daeth dros 200 y llynedd yn ystod y gwaith adeiladu. Rydym o’r farn fod hyn yn awgrymu bod llawer o bobl yn hoffi tyrbinau gwynt, yn enwedig rhai y gallwch fod yn berchen arnynt!

Mae rhai o’n hymwelwyr ar y Diwrnod Agored

Roedd ein Diwrnod Agored yn rhan o Bythefnos Ynni Cymunedol. Roedd y golygfeydd yn ysblennydd lawr at Fae Abertawe gydag arfordir Gogledd Dyfnaint yn hollol glir. Gellid hyd yn oed gweld Mynyddoedd y Preseli yn Sir Benfro.

Rydym bellach wedi cynhyrchu bron 5 miliwn kwh o ynni glân ers i’r tyrbinau gael eu comisiynu ar ddiwedd Ionawr.

Zoe a Millie y ci!Yn ystod Pythefnos Ynni Cymunedol, cyhoeddwyd hefyd yr Adroddiad Cyflwr y Sector ym Manceinion y penwythnos diwethaf, a ddangosodd bod y sector wedi saethu i fyny i £190 miliwn.

  • Mae o leiaf 30,000 o bobl wedi buddsoddi mewn grwpiau ynni cymunedol
  • Mae’r mudiad wedi adeiladu capasiti o 188 MW o ynni adnewyddadwy

Roedd llai na deg sefydliad ynni cymunedol yn bodoli yn 2010. Nawr mae 222 o grwpiau ynni cymunedol yn bodoli ar draws y wlad

Mae’r rhan fwyaf o’r arian a godwyd wedi bod drwy fentrau cydweithredol (roedd 186 o’r 222 sefydliad a arolygwyd yn Gymdeithasau Budd Cymunedol, sef math ar gwmni cydweithredol fel Awel). Mae hyn yn helpu i ddangos ymrwymiad sylfaenol tymor hir i ynni adnewyddadwy.

Mae Cynnig Cyfranddaliadau Awel ar agor o hyd gydag enillion blynyddol o 5% tan ddiwedd Gorffennaf. Ymunwch â ni!

Are we a tourist attraction?

Over 60 investors and members of the public came to our first Open Day since the turbines were fully operational. Over 200 came last year during the construction. We think this suggests a lot of people like wind turbines, especially ones you can own!

Some of our visitors on the Open Day

Our Open Day was part of Community Energy Fortnight. Views were spectacular down to Swansea Bay with the North Devon Coast clearly visible. Even the Preselis in Pembrokeshire could be seen.

N.Devon in the distance!

We’ve now generated nearly 5 million kwh of clean power since the turbines were commissioned at the end of January.

Zoe and Millie the dog

Community Energy Fortnight also saw the release of State of the Sector report in Manchester last weekend, which showed the sector has mushroomed to a staggering £190 million.

Charging the car with windpower
  • At least 30,000 people have invested in community energy groups
  • The movement has built 188 MW of renewable energy capacity
  • Less than ten community energy organisations existed in 2010. 222 community energy groups now exist across the country

Most of the cash raised has been through co-operatives (186 of the 222 organisations surveyed were Community Benefit Societies, a form of co-op like Awel). This helps show a long-term grass-roots commitment to renewable energy.

Awel’s share offer is still open @5% annual return until the end of July. Do join us!

 

Awel Co-op ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Ddiwydiant Bwysig

Mae prosiect fferm wynt gymunedol Awel Coop ger Abertawe wedi ei enwebu yn y categori ‘Llunio Lleoedd a Arweinir gan y Gymuned’ yng Ngwobrau Cynllunio 2017.

Mae’r gwobrau blynyddol yn cydnabod gwaith eithriadol mewn meysydd fel cynllunio seilwaith, cyfranogiad rhanddeiliaid a chaniatâd cynllunio, ynghyd â llunio lleoedd, dylunio trefol, datblygu economaidd, tai, adfywio, cyngor cyfreithiol ac ymgynghori amgylcheddol.

Meddai’r Cyfarwyddwr, Dan McCallum “Rydym wrth ein bodd o gael bod ar y rhestr fer. Cymerodd 18 mlynedd i ni lywio’r prosiect hwn o’r cam cynllunio i’r adeiladu. Mae’n bwysig bod y system gynllunio yn rhoi mwy o ystyriaeth i lunio lleoedd cymunedol gan mai dyma oedd ein gweledigaeth o’r cychwyn cyntaf. Roeddem eisiau harneisio ased lleol, sef y gwynt, i alluogi adfywio lleol. Mae’n fendigedig gweld ein tyrbinau yn eu lle bellach yn cynhyrchu ynni glân, ac rydym eisiau annog mwy o bobl i ymweld â’n safle. Rydym yn cynnal Diwrnod Agored ar 4 Gorffennaf rhwng 4 – 8pm. Mae croeso i bawb – anfonwch e-bost at info@awelamantawe.co.uk neu ffoniwch 01639 830870 i fwcio lle. Byddwn yn darapru te, coffi a phice ar y maen wedi’u pweru gan y gwynt!”

Mae’r prosiect yn perthyn i’r cwmni cydweithredol lleol, Awel Coop, ac mae’n cynnwys dau dyrbin gwynt Enercon 2.35MWh a ddechreuodd gynhyrchu ym mis Ionawr. Rydym yn disgwyl cynhyrchu tua 12,558 MWh o ynni carbon isel glân bob blwyddyn, sy’n ddigon i gyflenwi dros 2000 o gartrefi.

Lleolir y fferm wynt ar Fynydd y Gwrhyd, yn agos i dref Pontardawe a thua 20 milltir o ogledd Abertawe, ac yn ddiweddar sicrhaodd un o’r buddsoddiadau mwyaf erioed yn Nyffryn Aman: buddsoddiad 15 mlynedd, gwerth £5.25m, gan Triodos, prif fanc cynaliadwy Ewrop.

Ychwanegodd Dan “Yn ogystal â Triodos, rydym eisiau diolch i’n cynghorwyr sydd wedi gweithio’n galed gyda ni dros lawer o flynyddoedd i sicrhau caniatâd cynllunio – Dulas, ADAS a’n tîm cyfreithiol yn Burges Salmon.”

Mae’r cwmni cydweithredol hefyd wedi codi £2.3m yn ychwanegol drwy’r cynnig cyfranddaliadau mwyaf erioed yng Nghymru. Nod y cynnig cyfranddaliadau yw codi cyfanswm o £3m cyn diwedd Gorffennaf a fydd yn ei alluogi i ailariannu benthyciad gan Lywodraeth Cymru.

Caiff y prosiect ei gefnogi gan y seren Hollywood, Michael Sheen, sy’n dod o Bort Talbot;  y chwedl rygbi Cymreig, Paul Thorburn; Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke; a Paul Allen o’r Canolfan Technoleg Amgen ym Machynlleth, Powys.

Cyhoeddir yr enillwyr yn Savoy Place yn Llundain heno.

 

Awel Co-op Shortlisted For Major Industry Award

The Awel Coop community wind farm project near Swansea has been nominated in the ‘Community-Led Placemaking’ category at the 2017 Planning Awards.

The annual awards recognise outstanding work in areas such as infrastructure planning, stakeholder engagement and planning permissions, as well as placemaking, urban design, economic development, housing, regeneration, legal advice and environmental consulting.

Dan McCallum, Director said “We are delighted to be shortlisted. It took us 18 years to get this project through planning and built. It is important that the planning system takes more account of community placemaking as this was our vision right from the start. We wanted to harness a local asset, wind, to enable local regeneration. It’s wonderful now to see our turbines in place, generating clean power and we want to encourage more people to visit our site. We’re having an Open Day on July 4th between 4 – 8pm. Anyone is welcome to attend – please email info@awelamantawe.co.uk or call 01639 830870 to reserve a place. Wind-powered tea, coffee and welshcakes will be available!”

Owned by local Awel Co-op, the project consists of two 2.35MWh Enercon wind turbines which began production in January and are expected to generate an estimated 12,558 MWh of clean, low carbon, energy a year, enough to supply over 2000 homes.

The wind farm, which is located on Mynydd y Gwrhyd, close to the town of Pontardawe and about 20 miles north of Swansea, recently secured one of the largest investments ever seen in the Amman Valley; a 15-year, £5.25m investment from Triodos, Europe’s leading sustainable bank.

Dan added “In addition to Triodos, we want to thank our advisors who worked hard with us over many years to secure planning permission – Dulas, ADAS and our legal team at Burges Salmon.”

The co-op has also raised a further £2.3m through a local share offer, the largest ever in Wales. The share offer is aiming to raise £3m in total before the end of July which will enable it to refinance a Welsh Government loan.

The project is backed by Hollywood star, Michael Sheen, who hails from Port Talbot;  Welsh rugby legend Paul Thorburn; National Poet of Wales Gillian Clarke; and Paul Allen of the Centre for Alternative Energy in Machynlleth, Powys.

The winners will be announced at Savoy Place in London on Wednesday 21st June.

 

Cyhoeddi ymuno â 10:10 a Diwrnod Agored newydd

Mae’n Bythefnos Ynni Cymunedol rhwng 24 Mehefin a 9 Gorffennaf ac ym mhob rhan o’r wlad bydd digwyddiadau i symbylu pobl i gefnogi ynni glân.  I ddathlu hyn ac i dynnu sylw at Ddiwrnod Gwynt Byd-eang (heddiw!), rydym yn agor un o dyrbinau Awel fel y gall pobl weld y tu mewn i dyrbin gwynt. Felly os hoffech weld y tu mewn i un o’r tyrau hyn, dewch yn eich blaen i’n Diwrnod Agored ar 4 Gorffennaf. Byddwn yn cynnig te a choffi, a phice ar y maen,  wedi’u pweru â gwynt!

Mae’n ddigwyddiad galw heibio – rhwng 4pm ac 8pm. Mae’r safle ar Fynydd y Gwrhyd – tua 5 milltir i’r gogledd o Bontardawe ac 20 milltir i’r gogledd o Abertawe gyda golygfeydd ysblennydd. Y cod post agosaf yw SA8 4TA ac mae map yma. Mae parcio ar gael felly nid oes angen cerdded. Anfonwch e-bost at info@awelamantawe.co.uk i fwcio eich lle. Byddwn yn nhafarn y Queen of Hearts yng Nghwm-gors wedyn i ateb unrhyw gwestiynau a rhannu peint!

Rydym hefyd wedi ymuno â’r elusen, 10:10, sy’n rhedeg ymgyrch gwych i gefnogi ynni gwynt yn y DU. Mae 10:10 wedi sefydlu apêl cyllid tyrfa i brynu gwerth £250 o gyfranddaliadau yng Nghwmni Cydweithredol Awel i’w rhoi i Sajid Javid, y Gweinidog sy’n gyfrifol am bolisi ynni gwynt, ac Ysgrifennydd Gwladol newydd yr Wrthblaid, Teresa Pearce. Bydd hyn yn rhoi chwa o bŵer gwynt cymunedol Cymreig i wleidyddion allweddol yn y gobaith y bydd hyn yn helpu i lywio’u polisïau yn y dyfodol. Gallwch weld yr ymgyrch a’r gefnogaeth yma.

Mae amser o hyd i fuddsoddi yn ein Cynnig Cyfranddaliadau a gallwch ymuno â ni am leiafswm o £50. Rydym wedi codi bron £2.3m hyd yma o’n targed o £3m ac wedi cael benthyciad o £5.25m gan Triodos Bank. Mae ein Cynnig Cyfranddaliadau parhaus yn cael ei ddefnyddio i ad-dalu benthyciad gan Lywodraeth Cymru – rydym yn awyddus i ailariannu gan fod Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig iawn i ynni adnewyddadwy cymunedol a gellir defnyddio’r arian hwn i gefnogi mwy o brosiectau.

Mae ein tyrbinau’n cynhyrchu mwy na’r rhagfynegiad – 4,525,600 kWh hyd yma ers i’r tyrbinau gael eu comisiynu ar 25 Ionawr (mae llun o’n mesurydd yma). Gwyliwch y ffilm syfrdanol o’r tyrbinau’n mynd i fyny. Darllenwch fwy ar www.awel.coop a llenwch ffurflen gais  am gyfranddaliadau! Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch â phetruso cyn cysylltu â ni ar 01639 830870 neu anfonwch e-bost at info@awelamantawe.co.uk.

Teaming up with 10:10 and new Open Day announced

It’s Community Energy Fortnight from June 24th – July 9th and all over the country there are events to galvanise support for clean power. To celebrate this and to draw attention to Global Wind Day (today!), we are opening up one of Awel’s turbines for people to see inside a wind turbine. So if you’ve always wanted to see what it’s like inside those towers, come along to our Open Day on July 4th. There’ll be wind-powered tea and coffee, and welshcakes!

It’s a drop-in event from 4pm to 8pm. The site is on Mynydd y Gwrhyd – about 5 miles north of Pontardawe and 20 miles north of Swansea with spectacular views. The nearest postcode is SA8 4TA and there is a map here. Parking is available so no walking is required. Please email info@awelamantawe.co.uk to reserve your place. We’ll be in the Queen of Hearts pub in Cwmgors afterwards to answer any other questions over a pint and chips!

We have also teamed up with the charity, 10:10, who are running a fantastic campaign to support wind energy in the UK. 10:10 have set up a crowdfunding appeal to buy £250 of shares in Awel Coop for Sajid Javid, the Minister with responsibility for wind energy policy and the new Shadow Secretary of State, Teresa Pearce. This will give key politicians a blast of Welsh community wind power and we hope it’ll help shape their future policies. You can see the campaign and support here.

There is still time to invest in our Share Offer and you can join us for a minimum of £50. We have raised nearly £2.3m so far of our £3m target and secured a £5.25m loan from Triodos Bank. Our ongoing Share Offer is being used to pay back a loan from Welsh Government – we are keen to refinance as Welsh Government is strongly committed to community renewables and this money can be used to support more projects.

Our turbines are generating ahead of prediction – 4,525,600 kWh so far since the turbines were commissioned on January 25th – enough to supply about 1000 homes for a year (pic of our meter here). Watch the stunning film of the turbines going up. Do read more on www.awel.coop  and complete an application form for shares! If you have any questions, please don’t hesitate to contact us on 01639 830870 or email info@awelamantawe.co.uk.

Awel Co-op yn cael benthyciad o £5.25m ar gyfer fferm wynt gymunedol

Mae’r fferm wynt gymunedol wobrwyedig, Awel Co-op, yn dathlu buddsoddiad o £5.25m gan Fanc Triodos. Meddai Dan McCallum, un o gyfarwyddwyr y cwmni cydweithredol.

Victoria Allsopp a Elin Blundell, Burges Salmon; Ben Kumordzie, TLT, Triodos’ solicitor. Mary Ann Brocklesby and Dan McCallum, Awel Co-op

“Rydym wrth ein bodd fod Triodos, y prif fanc moesegol yn y DU, wedi penderfynu rhoi benthyciad 15 mlynedd i ni. Rhoesant y benthyciad ar ôl proses ddiwydrwydd dyladwy drylwyr ar y fferm wynt. Dyma un o’r buddsoddiadau mwyaf erioed yn hen gymuned lofaol Cwm Aman. Mae Triodos wedi bod yn gefnogwyr allweddol i’r sector ynni cymunedol tra chyffrous ers blynyddoedd yn y DU, ond dyma’r tro cyntaf iddyn nhw allu buddsoddi mewn cwmni cydweithredol ynni yng Nghymru.”

Nawr mae’r cwmni cydweithredol wedi penderfynu estyn ei Gynnig Cyfranddaliadau tan ddiwedd Gorffennaf neu nes iddo gyrraedd ei darged o £3m. Bydd hyn yn galluogi Awel i ad-dalu benthyciad o £1.2m gan Lywodraeth Cymru. Bydd y gyfradd llog ar gyfer cyfranddaliadau yn aros ar 5% y flwyddyn er mwyn cyrraedd y targed o £3m cyn gynted â phosibl. Cafodd y prosiect ei gefnogi gan y seren Hollywood, Michael Sheen, sy’n dod o Bort Talbot;  Paul Thorburn, y chwaraewr rygbi Cymreig chwedlonol; Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru; a Paul Allen o’r Canolfan Technoleg Amgen.

Meddai Steve Moore o Triodos “Gan fy mod yn gyfarwydd â’r prosiect hwn ers tro, mae’n wych gweld ei fod wedi dwyn ffrwyth.  Mae ymgysylltu â’r gymuned yn rhan hanfodol o’r prosiect hwn ac mae llwyddiant y sylfaen eang o gyfranddalwyr yn y gymuned yn dystiolaeth o hynny.  Mae pob prosiect cymunedol yn ymwneud â phobl ac nid yw hwn yn eithriad – mae Awel wedi dangos lefelau anarferol o daerni ac ymroddiad i oresgyn llawer o heriau er mwyn gwneud i’r prosiect hwn ddigwydd, a gallant fod yn haeddiannol falch o’u cyflawniad rhagorol.  Nid yw prosiectau fel hwn yn hawdd eu cyflawni ac rydym wedi medru defnyddio’r profiad sydd gennym wrth dreulio dros ddegawd yn cefnogi prosiectau cymunedol tebyg.”

Ychwanegodd Dan “Rydym eisiau cydnabod y rhan hanfodol mae Llywodraeth Cymru wedi ei chwarae wrth ddarparu’r cyllid pontio o £3.55m i ni er mwyn adeiladu ein prosiect. Mae hyn wedi ein galluogi i gynnal ein cynnig cyfranddaliadau sydd hyd yma wedi codi £2.26m, ac i sicrhau cyllid gan Triodos.  Dylai hon fod yn astudiaeth achos ar sut gall cymorth gan lywodraeth hyrwyddo ymgysylltu â’r gymuned a helpu i ysgogi cyllid i un o ardaloedd mwyaf difreintiedig y DU.

Rydym hefyd eisiau rhoi diolch i Ynni Lleol, Big Society Capital, Esmee Fairbairn Charitable Trust, Robert Owen Community Banking a Rhaglenni Rhanbarthol yr UE am ddarparu arian datblygu hanfodol. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth gan ein cynghorwyr cyfreithiol, Burges Salmon, sydd wedi bod gyda ni ar y daith hon o’r cychwyn cyntaf. Heb ymrwymiad staff Burges Salmon, ni fyddai ein prosiect wedi cael ei adeiladu.

Bydd ein holl elw, a amcangyfrifir yn £3m dros 20 mlynedd, yn cael ei ail-fuddsoddi mewn mwy o brosiectau carbon isel yn ein cymuned. Rydym eisiau i gymaint o bobl, elusennau a grwpiau cymunedol â phosibl fod yn berchen ar ein fferm wynt – mae’n wych eich bod yn gallu bod yn gyd-berchennog ar fferm wynt am £50. Fel cwmni cydweithredol, mae’n un aelod, un bleidlais ni waeth faint o gyfranddaliadau sydd gan rywun. A byddwch yn gallu gweld i ble mae eich arian yn mynd! Ewch i http://awel.coop/?lang=cy i gael mwy o wybodaeth”

Nodiadau i’r Golygydd

Mae Awel Co-op wedi ceisio dathlu creadigrwydd a hwyl i ennyn diddordeb pobl yn y broses o adeiladu’r fferm wynt, ac yn ei rheolaeth yn y dyfodol. Gellir gweld ein cyfres o luniau treigl o adeiladu’r sylfeini, a elwir y Bake Off, ac sydd wedi eu gosod ar gân, yma. Gwnaeth Mike Harrison, sy’n enillydd dau BAFTA Cymru, ffilm ysbrydoledig o’r broses o godi’r tyrbin, gan gipio codiad haul godidog Cymreig.

Mae’r prosiect yn cynnwys dau dyrbin gwynt Enercon, gyda chapasiti o 2.35MW bob un. Mae gan y fferm wynt gapasiti o 4.7MW a bydd yn cynhyrchu digon i ddiwallu anghenion trydan blynyddol cyfatebol dros 2000 o gartrefi. Hyd yma mae’r lefelau cynhyrchu yn uwch na’r disgwyl. Lleolir y fferm wynt ar Fynydd y Gwrhyd yn agos at dref Pontardawe. Mae tua 20 milltir i’r gogledd o Abertawe ar ymyl gorllewinol y Cymoedd.

“Help Awel Aman Tawe make a Zero Carbon future come true!” says C.A.T.’s Paul Allen

Paul Allen wind power

Paul Allen, Coordinator of the Centre for Alternative Technology’s Zero Carbon Britain project, is encouraging people to invest in wind power.

“Awel Aman Tawe’s community energy share issue is just the sort of thing that people everywhere should be doing,” he told us. “Not only would this project help to build a Zero Carbon Wales, but it’s a fantastic way to generate income for yourself and to support community in need of regeneration.

“Renewable energy is clean and safe. The wind turbines have huge support, and will be owned by the community, which means that the community will feel the benefit of the income brought in from the sale of the electricity. I know the people behind the project, and that they have been dedicated to it for many years. Help them make a Zero Carbon future come true!”

To invest, just click the link on our home page and fill out the form.

Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru yn buddsoddi mewn Cydweiynni gwynt yn y gymuned

Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru
Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru yn buddsoddi mewn Cydweiynni gwynt yn y gymuned, Awel co-op

“Mae barddoniaeth a chariad at y ddaear yn angerdd cyfun i mi,” ysgrifenna Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru, cefnogwr diweddaraf Awel Co-op, cynllun  ynni gwynt yn y gymuned yn Ne Cymru, “cerddi serch i’r ddaear yw fy ngherddi.”

Yn ei chefnogaeth at ddau gynllun tyrbin Awel Co-op ar Fynydd y Gwrhyd, dyweda “dyma’r ffordd y dylai cynhyrchu pŵer gael ei wneud, fesul pentref, fesul cymuned, tyrbinau dŵr, tyrbinau gwynt, gyda’r holl elw yn mynd yn ôl i’r bobl. Mae’r cynllun hwn sy’n eiddo i’r gymuned, yn seiliedig ar egwyddorion cynaliadwy yn un i’w gefnogi”, ymbilia, ac fel un o Hyrwyddwyr Gwyrdd Cymru nid yw’n ddieithryn i gynaladwyedd.

Mae Emily Hinshelwood a redodd raglen Celfyddydau a Newid Hinsawdd Awel Aman Tawe am bedair blynedd yn falch iawn o glywed fod Gillian yn cefnogi’r cynllun. “Bu i Gillian feirniadu un o’n cystadlaethau barddoniaeth newid yn yr hinsawdd. Mae hi’n fardd o grefft anhygoel, ac mae’n mynegi empathi at y ddaear sy’n cyrraedd rhannau nad oes modd i ystadegau eu cyrraedd.”

“Mae bywyd a chelfyddyd yn rhywbeth sengl”, dywedodd Gillian yn noson wobrwyo Awel Aman Tawe, “mae’r hyn rydym yn ei greu i’w rannu, ein penderfyniadau artistig a moesol. ”Mae Awel Coop yn cytuno gyda’r safbwynt hwn, harneisio adnoddau’r ddaear mewn modd cynaliadwy, a bwydo’r holl elw yn ôl i’r gymuned leol. “Drwy fuddsoddi yn ein hynni gwynt yn y gymuned”, dyweda Emily, “gall rhywun gefnogi’r greadigaeth hon a rennir – y gerdd serch hon i’r ddaear.”

Mae’r Cynnig Rhannu yn dal ar agor a gall unigolion dalu drwy drosglwyddiad banc hyd at hanner nos ar 26 Tachwedd. Bydd hyn yn galluogi buddsoddwyr i hawlio gostyngiad yn y dreth bresennol cyn iddo gael ei dynnu yn ôl gan y llywodraeth.

I gael gwybod rhagor ac i ymgeisio ewch i www.awel.coop

Manylion Pellach:

Bydd y ddau dyrbin yn cynhyrchu ynni glân, ac yn bwydo holl enillion yn ôl i brosiectau cymunedol.

Mae hwn yn gyfle i fod yn berchen ar ychydig o bŵer gwynt Cymru, gweithredu ar newid hinsawdd a chael arian yn ôl ar eich buddsoddiad. Mae’r prosiect wedi’i ddatblygu gan Awel Aman Tawe, sef elusen leol. Mae caniatâd cynllunio llawn mewn lle ar gyfer dau dyrbin, gan wneud cyfanswm o 4.7 MW ar Fynydd y Gwrhyd, rhyw 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.

Mae £342k wedi cael ei fuddsoddi yn barod ledled y DU ers y lansiwyd y Cynnig Cyfranddaliadau yr wythnos ddiwethaf.

Mae cyfnod 5 diwrnod ar ôl ar gyfer y Cynnig hwn. Mae’r Cynnig Cyfranddaliadau ar agor tan Dachwedd 26dd 2015 drwy drosglwyddiad BACs. Bydd hyn yn galluogi buddsoddwyr i hawlio gostyngiad treth presennol cyn y caiff ei dynnu’n ôl gan y llywodraeth: 

  • Oherwydd y cyfnod amser, rydym yn dyrannu Cyfranddaliadau ar sail cyntaf i’r felin
  • Cyfranddaliadau ar gael o £50
  • 7% o Gyfradd Cyfnewid Rhagamcanol (11.5% gyda ostyngiad treth Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau)

Cliciwch yma i lawrlwytho eich Dogfen a Ffurflen Gais Cynnig Cyfranddaliadau.

Rwy’n gobeithio yr ystyriwch ymuno â ni,

Gyda dymuniadau gorau,

Dan McCallum, Awel Co-op

Mae Paul Thorburn, enw chwedlonol o fyd rygbi Cymru, yn rhoi hwb Anferthol i Gynnig Cyfranddaliadau cydweithfa wynt.

Paul Thorburn rugby playerMae Paul Thorburn, cyn gapten tîm rygbi Cymru wedi annog pobl Cymru, a thu hwnt, i fynd y tu ôl i gydweithfa wynt gymunedol Awel. Dywed Paul: “Mae hon yn ffordd ffantastig a chydweithredol o weithredu ar newid hinsawdd cyn cynhadledd y CU ym Mharis. Gall unrhyw un dalu cyfranddaliad gan felly bod yn aelod o’r gydweithfa. Un aelod, un bleidlais. Mae’n gyfle i rannu perchnogaeth o wynt Cymru.

Rwyf wedi dilyn y prosiect hwn dros y blynyddoedd ac wedi ysgrifennu i gefnogi eu cais cynllunio yn y dyfodol. Gwn pa mor benderfynol yw’r rhain. Rwy’n gefnogwr mawr o brosiectau ynni cymunedol. Rwy’n edrych ymlaen i weld y tyrbinau’n troi uwchben Cymoedd Tawe a Nedd.

Cynorthwyodd ynni gwynt rhai o fy ymgeision o gicio goliau ar y cae. Mae gweld y manteision wedi dychwelyd i’r gymuned leol gan yr adnodd hwn yn anhygoel.”

Dywedodd Dan McCallum o Awel: “Rydym yn falch o dderbyn cefnogaeth Paul. Ni all neb anghofio y gic Anferthol honno fel y disgrifiwyd gan sylwebaeth Bill McClaren. Mae’n eiliad eiconig i rygbi Cymru. Mae Paul yn gyfan gwbl ymroddedig i’w gymuned leol. Mae wedi bod yn un o’n cefnogwyr hirhoedlog. Nawr ein bod angen cyhoeddusrwydd ar gyfer ein Cynnig Cyfranddaliadau cydweithredol, mae’n garedig iawn wedi cytuno i roi ei enw arno. Rydym eisiau Cymru i arwain ar fynd i’r afael â newid hinsawdd. Trwy ymuno â’n cydweithfa wynt, gall unrhyw un yng Nghymru, neu thu hwnt, fod yn rhan o’r ymdrech honno. Ewch i  www.awel.coop i wybod mwy.”

Manylion Pellach:

Bydd y ddau dyrbin yn cynhyrchu ynni glân, ac yn bwydo holl enillion yn ôl i brosiectau cymunedol.

Mae hwn yn gyfle i fod yn berchen ar ychydig o bŵer gwynt Cymru, gweithredu ar newid hinsawdd a chael arian yn ôl ar eich buddsoddiad. Mae’r prosiect wedi’i ddatblygu gan Awel Aman Tawe, sef elusen leol. Mae caniatâd cynllunio llawn mewn lle ar gyfer dau dyrbin, gan wneud cyfanswm o 4.7 MW ar Fynydd y Gwrhyd, rhyw 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.

Mae £121k wedi cael ei fuddsoddi yn barod ledled y DU ers y lansiwyd y Cynnig Cyfranddaliadau yr wythnos ddiwethaf.

Mae cyfnod saith diwrnod ar ôl ar gyfer y Cynnig hwn. Mae’r Cynnig Cyfranddaliadau ar agor tan Dachwedd 23ain 2015. Bydd hyn yn galluogi buddsoddwyr i hawlio gostyngiad treth presennol cyn y caiff ei dynnu’n ôl gan y llywodraeth:

·         Oherwydd y cyfnod amser, rydym yn dyrannu Cyfranddaliadau ar sail cyntaf i’r felin

·         Cyfranddaliadau ar gael o £50

·         Cyfradd gyfnewid rhagamcanol o 7% (11.5% gyda gostyngiad treth Cynllun Buddsoddiad Menter)

·         Cefnogi swyddi lleol

Cynnig Cyfranddaliadau yn croesi’r trothwy o £2 filiwn

Rydym yn falch iawn bod ein Cynnig Cyfranddaliadau wedi mynd heibio i £2 filiwn, sef yr uchaf erioed yng Nghymru hyd y gwyddwn. Mae dros 800 o unigolion wedi buddsoddi, ond rhoddwyd hwb arbennig i ni drwy gymorth Sefydliad Y Gymdeithas Ddarbodus a fuddsoddodd £100,000. Dyma’r buddsoddiad sengl mwyaf a ganiateir dan Gynnig Cyfranddaliadau cwmni cydweithredol ac mae’n gymeradwyaeth gref o’n gwaith.

Meddai Colin Baines, Rheolwr Ymgysylltu Buddsoddiad Sefydliad Y Gymdeithas Ddarbodus, “Mae’n dda gennym wneud ein buddsoddiad uniongyrchol cyntaf mewn ynni cymunedol drwy ymuno â chwmni cydweithredol gwynt Awel. Ystyriwn fod y potensial gweddnewidiol mewn ynni cymunedol yn aruthrol, nid yn unig o ran newid carbon isel ond hefyd o ran cadernid economaidd a chymunedol lleol. Mae’r ffordd y mae’r gymuned wedi ymgymryd â’r prosiect hwn ei hunan, o’r cychwyn i’r cam cynllunio i’r broses gynhyrchu, wedi creu argraff dda iawn arnom: tipyn o gamp a ddylai fwyhau gwerth cymunedol y prosiect. Mae gan Awel hefyd y lleoliad, y dechnoleg a’r arbenigedd iawn, ynghyd ag adenillion da ar fuddsoddiad. Ar y cyd â’i fuddion cymdeithasol ac amgylcheddol, mae hyn yn golygu ei fod yn fuddsoddiad perffaith i sefydliad fel ein un ninnau sy’n ceisio defnyddio’i asedau i hybu ei amcanion elusennol.”

Meddai Dan McCallum o Awel Co-op, “Rydym wrth ein bodd o groesawu Sefydliad Y Gymdeithas Ddarbodus yn aelod o’n cwmni cydweithredol.” Mae’r Gymdeithas Ddarbodus yn ariannu amrywiaeth o brosiectau mawr ar draws y DU ac mae iddi Weledigaeth gref: “Rydym eisiau helpu i adeiladu byd teg a chynaliadwy ble gall pawb fyw bywydau ystyrlon, gyda pharch a gofal iddyn nhw eu hunain, i’w gilydd ac i’r blaned. Credwn mai pwrpas arian a’r economi yw galluogi a gwasanaethu ffyniant dynol ac amgylchedd iach, ac nad dyma yw ei bwrpas ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio drwy grantiau, buddsoddiadau a’n gweithgareddau personol, gan geisio creu economi decach sy’n gwasanaethu pawb.”

Marchnerth! (llun gan aeolod Awel, Mike Harrison)

Ychwanegodd Dan, “Mae chwe elusen arall wedi dewis buddsoddi yn ein fferm wynt gymunedol hefyd, gan gynnwys Environmental Justice Foundation and Vision 21  – credwn ei bod yn bwysig iawn bod elusennau’n dilyn canllawiau moesegol cryf a buddsoddi mewn ynni cymunedol. Byddem yn annog elusennau eraill i wneud yr un peth – bydd hyn hefyd yn helpu i’w cynnwys yn uniongyrchol mewn ynni gwynt ar y tir fel un o’r ffyrdd rhataf o gynhyrchu ynni ac i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Rhagwelir mai hon fydd y ffordd rataf erbyn 2025. Mae hyn yn ôl Llywodraeth y DU – rhaid i ni ofyn felly, pam maen nhw’n cefnogi ffracio a niwclear sydd llawer yn ddrutach i’r defnyddiwr?”

Mae Cyfarwyddwyr Awel bellach wedi penderfynu estyn y Cynnig Cyfranddaliadau er mwyn ailariannu benthyciad gan Lywodraeth Cymru am £1.2 miliwn. Mae hwn yn fenthyciad 15 mlynedd @7.5% mewn llog felly bydd yn well bod aelodau’r cwmni cydweithredol yn ailariannu hyn drwy Gyfranddaliadau. Byddwn yn cadw’r gyfradd llog ar gyfer Cyfranddaliadau @5% fel yn y cynnig presennol.

Gobeithio y bydd elusennau eraill yn ymuno â ni.

Ni wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Wobr yng Ngwobrau Trydydd Sector Cymru 2016

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi ein bod ni wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Wobr am y Mudiad a Edmygir Fwyaf yng Ngwobrau Trydydd Sector Cymru 2016.

Mae Gwobrau Trydydd Sector Cymru yn anrhydeddu gwaith caled a llwyddiannau ysbrydoledig y trydydd sector yng Nghymru ac mae’r Wobr am y Mudiad a Edmygir Fwyaf yn cael ei roi i fudiadau a berchir fwyaf am eu gwaith a’r achosion y maent yn eu cynrychioli.

bladelift

Bydd enillydd y categori yn cael ei benderfynu drwy bleidlais gyhoeddus eleni felly cefnogwch ni os gwelwch yn dda drwy bleidleisio arlein nawr!

Meddai Dan McCallum, un o gyfarwyddwyr Awel Co-op, “Rydym wrth ein bodd gyda’r gydnabyddiaeth hon. Bydd ein tyrbinau yn cael eu comisiynu a chynhyrchu trydan ar Ddydd Gwener 16 Rhagfyr – mae wedi mynd â ni 18 mlynedd i gyrraedd y pwynt hwn felly rydym yn dros y lleuad! Ein Cynnig Cyfranddaliadau yn dal ar agor, felly beth am brynu cyfranddaliadau fel anrheg Nadolig i rywun? – Gallwch fuddsoddi rhwng £ 50 ac rydym yn disgwyl i chi dalu elw flynyddol o 5%. Mae ein Cynnig eisoes wedi codi bron i £1.6m, y mwyaf erioed yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.awel.coop.

Gallwch ddysgu mwy am y gwobrau a sut i bleidleisio yma http://www.wcva.org.uk/what-we-do/celebrating-the-sector/third-sector-awards-cymru. Rhannwch y ddolen hon ac, os ydych yn trydar, defnyddiwch yr hashnod #TSACymru i’n helpu i gael mwy o bleidleisiau!

Mae’r pleidleisio yn cau ar 13 Ionawr 2017 a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn seremoni Gwobrau Trydydd Sector Cymru ym mis Chwefror.

Diolch am eich cefnogaeth.

Artist ifanc yn cael ei ysbrydoli gan dyrbinau gwynt

Mae’r artist lleol, Jozef Swoboda, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, wedi cael ei ysbrydoli gan dyrbinau gwynt. Mae ei luniau yn rhoi lle canolog i’r tyrbinau yn y dirwedd. Mae’n cipio egni’r tyrbinau a’r dirwedd naturiol sy’n eu hamgylchynu.

dsc00505

Meddai Dan McCallum, un o gyfarwyddwyr Awel, “Gallwch deimlo’r cynnwrf a’r pŵer yng nghelfwaith Josef. Mae’n cynrychioli’r ffordd y mae pobl ifanc yn gweld ein tirwedd. Erbyn heddiw, mae tyrbinau yn rhan ohoni ac yn ychwanegu dimensiwn arall. Yn y gorffennol, roedd artistiaid fel Joseph Herman, a oedd yn byw yn Ystradgynlais ger Ystalyfera, yn cipio bywyd y glowyr a weithiai dan ddaear. Tra bod Herman yn dathlu dewrder a phenderfyniad ein cymunedau glofaol, mae gwaith Josef Swoboda yn amlygu’r trawsnewid cadarnhaol ym myd ynni. Ac mae yntau’n cael aros uwch ben y ddaear i beintio – mae’n rhaid bod hwn yn beth da!”

Rydym eisiau i’n fferm wynt gymunedol fod yn rhan o ymateb artistig i’r newid yn yr hinsawdd. Rydym wedi cydweithio’n barod gyda Carol Ann Duffy a Gillian Clarke i weithio gyda beirdd lleol, gan gynhyrchu dau lyfr ar y thema newid yn yr hinsawdd. Rydym wedi cydweithio gyda Chanolfan Gelfyddydau Pontardawe i gynhyrchu theatr gymunedol ar faterion cynhesu byd-eang.

Rydym eisiau i artistiaid, ysgrifenwyr a cherddorion eraill fod yn rhan o’r mudiad, sef mudiad pwysicaf ein cenhedlaeth – yn llythrennol, oherwydd mae p’un ai fydd gennym genedlaethau yn y dyfodol yn dibynnu ar ein gweithredoedd ar hyn o bryd.  Mae Cymru ar flaen y gad o ran y polisi hwn ac rydym eisiau helpu i’w drosi yn weithredu ymarferol. I gael mwy o wybodaeth ac i gysylltu â ni, ewch i www.awel.coop.

dsc00506