Archifau Categori: Awelog

Awelog: Cwblhau a Chomisiynu


Awelog logo  Mae’r tyrbinau ar eu traed!


O’r diwedd, mae’r fferm wynt yn weithredol. Mae’n anhygoel ei gweld yn troi ar ôl cyfnod sy’n teimlo fel oes ers y cyfarfod cyntaf hwnnw 18 mlynedd yn ôl, pan ddaeth dyrnaid o drigolion lleol at ei gilydd i drafod y syniad.

Dros y misoedd diwethaf mae’r safle wedi bod yn brysur:

Arllwys y Concrit ar safle Tyrbin 2

Ar ôl adeiladu’r sylfeini dur, cafodd y rhan waelod ei llenwi â choncrit. Dyma’r concrit yn cael ei arllwys i sylfeini Tyrbin 2. Cymerodd ddiwrnod cyfan, ond gallwch weld pa mor gyflym maen nhw’n gweithio!


Yr Isbwerdy

Cwblhawyd yr isbwerdy, a’i orchuddio â cherrig. Y tu mewn, gosodwyd dwy set o offer diogelu trydan, ynghyd a’r mesuryddion a’r newidyddion, a’r cyfan yn barod i’w cysylltu â’r grid.


Cludo’r Tyrbinau

Anfonom dros 4,000 o gardiau post at y cartrefi ar hyd llwybr cludo’r tyrbinau yn esbonio sut i gael gwybod pryd fyddai’r lorïau’n mynd heibio. Dosbarthwyd posteri a thaflenni ar hyd y llwybr hefyd.

Llawer o ddiolch i’r holl bobl a’n helpodd i osod posteri, labelu a stampio – Alison Maddocks, Johanna Lukas, Derek Cobley, Andrew a Beth Lucas, Suzanne Bevan, Janet a Rhys Daniel, Rachel Kennedy, Alun Edwards, Dave Smith, Mair Craig and Graham, Don Keller, Brian Jones, Bethan Edwards, Jenny Cowley, Tanya Davies, Eleri Davies, Yvonne Wood, Mari Morris a Peter Fenner.

Dyma un noswaith yng ‘Ngwlad y Labeli’, a phawb yn mynd ati, cyn i’r gwin ddod allan…

Cyrhaeddodd un cyflenwad y dydd am 10 diwrnod, gyda dau ddarn i bob cyflenwad fel arfer (e.e. dau lafn neu ddau ddarn o dŵr). Roedd gweld y rhain yn troi wrth y Cross ym Mhontardawe ac yn symud yn araf deg drwy’r pentrefi yn dipyn o olygfa. Daeth llawer o bobl allan ar hyd y ffordd i dynnu lluniau neu i’w ffilmio’n mynd heibio. Diolch i’r holl drigolion am eu hamynedd yn hyn o beth, ac i’n cludwr, Plantspeed – yn ffodus aeth popeth yn hwylus a llwyddom i beidio â dymchwel neu dorri dim byd ar y ffordd!

Amrywiol ddarnau

Cafodd darnau’r tyrbinau eu storio ar y lleiniau o lawr caled ger safle pob tyrbin. Roeddent wedi eu gosod yn ofalus fel y gellid eu rhoi at ei gilydd yn ddiogel, yn hwylus, ac yn y drefn gywir. Roedd hwn yn dipyn o jig-so o ystyried bod angen craen bob tro roedd rhaid symud rhywbeth!

Mae 4 darn i bob tŵr. Dyma ddau ddarn yn cyrraedd.

Mae’r both yn mynd y tu mewn i’r nasél ar ben y tŵr. Dyma’r both a thrwyn blaen y nasél.

Mae’r llafnau’n anferth – mae’n anodd credu pa mor hir maen nhw a sut maen nhw’n bolltio i mewn i’r both. Mae’r ymylon ‘wedi eu pluo’ i leihau’r lefelau sŵn.

Y peirianwaith mewnol y tu mewn i’r tŵr

Gosodwyd camerâu diogelwch ychwanegol – a elwir yn UFOs – tra bod darnau’r tyrbinau’n cael eu storio. Roedd y rhain yn cysylltu’n uniongyrchol ag Enercon Security yn yr Iseldiroedd. Ymddiheuriadau i unrhyw un gafodd fraw wrth glywed llais di-gorff yn eu rhybuddio i gadw draw oddi wrth y tyrbinau 😉


Ar eu sefyll!

Felly ar ôl 7 mis o waith ar y safle – yn adeiladu’r trac, yr isbwerdy ac ati – ac ar ôl 18 mlynedd o gynllunio, mae’r tyrbinau’n cael eu codi o’r diwedd. Gwaith diwrnod neu ddau yn unig. Am deimlad! Diolch o galon i’r enillydd Gwobr BAFTA (a’r aelod o Awel) Mike Harrison, a wirfoddolodd i godi cyn y wawr i ffilmio’r gwaith o godi’r llafnau, a golygu’r ffilm hon sydd, yn llythrennol, ddyrchafol.

Ar ôl i’r tyrbinau gael eu gosod, cysylltwyd y system drydanol a dechreuodd y fferm wynt gynhyrchu trydan gwyrdd a’i fwydo i’r grid. Cawsant eu comisiynu’n llawn ar 25 Ionawr 2017, ac o’r diwrnod hwnnw ymlaen dechreuodd Awel ennill arian o’r ynni a gynhyrchir. Mae Enercon yn cynnal y profion terfynol ar y tyrbinau gweithredol cyn i allweddi’r tyrbinau gael eu trosglwyddo i Awel Co-op.

Kani ac Eira, y mae eu bywydau wedi cael eu rheoli rhywfaint gan dyrbinau gwynt:


Cyhoeddusrwydd

Ymddangosodd Awel ar y teledu sawl gwaith.


Gwobrau 

Mae Awel wedi ennill a/neu wedi bod ar y rhestr fer ar gyfer nifer o wobrau yn ystod 2016, yn cynnwys: Enillydd, Prosiect Ynni Adnewyddadwy’r Flwyddyn – Gwobrau Ynni Cymunedol Cymru a Lloegr; Terfynwr, Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru REUK; Enillydd, Gwobr Plunkett – Gwobr Perchnogaeth Gymunedol Wledig, Cymru; Terfynwr, Gwobrau Busnes Cymdeithasol NatWest; Terfynwr, Gwobrau Trydydd Sector CGGC; Terfynwr, Gwobrau Cynnal Cymru.

Dan yn y Gwobrau Ynni Cymunedol:

Kani yn y Gwobrau Plunkett:

Dan, Hamish Laing, Michael Calderbank a Peter Charles yng Ngwobrau Cymdeithasol NatWest:


Adfer y trac, a gwaith ar y priffyrdd

Gan fod y tyrbinau yn eu lle bellach, nid oes angen y trac ac eithrio ar gyfer y cerbydau cynnal a chadw. Mae Swyddfa’r Safle wedi mynd, ac mae Raymond Brown wedi adfer y trac i 3 metr o led gan ddefnyddio’r tyweirch a godwyd yn gynharach yn y flwyddyn. Mae cyrbau a tharmac wedi eu gosod ar y lôn sydd ychydig yn ehangach nag o’r blaen gan wella’r gwelededd i drigolion lleol sy’n ymuno â’r A474, ac mae’r ymagoriad wedi ei dirlunio. Gosodwyd gatiau cerbydau, gatiau mochyn i gerddwyr, a mynediad i farchogwyr i ddiogelu’r comin ac i gadw anifeiliaid oddi ar y ffordd, a gerddi pobl. Mae’r cyngor wedi arolygu’r gwaith adfer dan ein Cytundeb Adran 278 ac maen nhw’n fodlon arno. Maen nhw’n cadw bond o 20% gan Awel am flwyddyn rhag ofn bydd unrhyw broblemau gyda’r gwaith a wnaed.

Yr ymagoriad, y lôn a’r trac

Gatiau, a grid gwartheg


Gwaith cynnal a chadw

Caiff y tyrbinau eu cynnal gan dechnegwyr gwasanaethu a gyflogir gan Enercon i weithio’n benodol ar dyrbinau Enercon. Dyma’n tîm o dechnegwyr: (o’r dde i’r chwith) Wayne Morgan (o’r Rhondda), Jake Mason (o Gwm-gors) ac Alan Wright (ein harbenigwr foltedd uchel).


Y Cynnig Cyfranddaliadau

Erbyn hyn rydym wedi codi’r swm anhygoel o £1.7 miliwn trwy gyfranddaliadau cydweithredol. Mae’r Cynnig Cyfranddaliadau ar agor tan ddiwedd mis Mawrth, ac mae’n codi arian i ad-dalu ein benthyciad i Lywodraeth Cymru. Mae’r ffurflen gais a’r ddogfen cynnig cyfranddaliadau ar y wefan yma os hoffech fuddsoddi neu eu hanfon ymlaen at ffrind.

 


Ymwelwyr

Rydym wedi cael dros 100 o ymwelwyr i’r safle i wylio’r gwaith trosgludo, y gwaith codi ac i weld y tyrbinau yn eu lle. Dyma rai ohonynt:

Mae croeso i chi ddod yma i weld! Gallech hyd yn oed wneud y Segment Strava: Trac Fferm Wynt Awel. Marciodd Kani y trac hwn dros y Nadolig, ac mae’n gobeithio gweld mwy o redwyr arno. Mae’n drac da ar gyfer beicio hefyd.


Felly mae’r tyrbinau’n troi… diolch o galon i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect hwn, i bawb sydd wedi buddsoddi yn y fferm wynt, ac yn arbennig i Dan McCallum am ei benderfyniad di-ildio a’i waith caled ar hyd yr holl flynyddoedd er mwyn rhoi’r tyrbinau yn eu lle. Beth am wydraid o siampên!


 

Awelog: Wythnosau Deg i Ugain


Awelog logo Wythnosau Deg i Ugain: Dur a Choncrit.


Sylfeini dur y tyrbinau

Mae’r basgedi sylfaen dur wedi cael eu hadeiladu. Cymerodd bedwar diwrnod i adeiladu pob sylfaen, gyda thîm o arbenigwyr sydd â phrofiad o weithio ar dyrbinau Enercon. Dyma luniau i ddangos yr amrywiol gamau i chi:

Ac o’r awyr:

Ac os hoffech wylio’u gwaith rhyfeddol o gyflym, dyma chi – mae’r cymylau’n eitha’ cŵl hefyd:


Arllwys y concrit

Mae’r concrit wedi cael ei arllwys ar gyfer Tyrbin 1. Roedd yn ddiwrnod llawn o waith, o 5am i 7pm (ar noson gêm Cymru yn erbyn Portiwgal yn y Bencampwriaeth Ewropeaidd) – felly gwnaeth y tîm yn siŵr bod ganddyn nhw ddigon o amser i gyrraedd tafarn!  Chwistrellwyd tua 1,200 tunnell o goncrit drwy’r hyn oedd yn edrych yn debyg i diwb peipio eisin ar deisen enfawr:

Cymeradwyodd Enercon y sylfeini, a gosodwyd cylchoedd daearu gan PowerSystems. Mae’r ardal wedi cael ei hôl-lenwi bellach, felly’r cyfan a welwch yw’r cylch canolog o folltau ble bydd darnau’r tŵr tyrbin yn cael eu gosod yn sownd:


Isbwerdy

Mae adeilad yr isbwerdy bron yn barod. Bydd y gwaith mewnol gan WPD a PowerSystems yn dechrau yng nghanol mis Awst.

Mae Western Power Distribution wedi gosod y pwyntiau cysylltu ar y llinellau pŵer presennol yn barod. Dyma ble fydd ein trydan yn mynd i mewn i’r grid.


Taith Brawf

Cawsom daith brawf gyda halwyr Plantspeed i wirio’r llwybr o ddoc Abertawe. Dyma luniau o’r daith gyffrous gyda lori estynadwy dan hebryngiad yr heddlu!

Pedwar Diwrnod Agored i Aelodau 

Ar ôl llwyddiant ein noson agored gyntaf, penderfynom drefnu nifer o ddigwyddiadau ychwanegol i aelodau er mwyn medru gwahodd aelodau Awel a phobl nad ydynt yn aelodau i’r safle. Rydym wedi cael ymateb gwych ac wedi medru dangos yr amrywiol gamau adeiladu i bobl. Cynhelir yr un nesaf am 2pm, ddydd Iau 11 Awst – bwciwch cyn gynted â phosibl.

Ymunodd Paul Thorburn – cyn-gapten Cymru – â ni yn un o’r nosweithiau agored a gofynnom iddo gicio pêl rygbi dros y sylfeini i goffáu ei drosiad 62m enwog yn erbyn yr Alban.

Mwy o ymwelwyr i’r safle:

Daeth dau o Aelodau’r Cynulliad, Jenny Rathbone a Jeremy Miles, i ymweld â’r safle. Roeddent yn falch o weld ymrwymiad Awel i gontractio cwmnïau lleol wrth adeiladu’r safle. Dyma nhw gyda Dan (Awel) a Joe (Raymond Brown):

Kani Hinshelwood, un o’n gwirfoddolwyr hirdymor, yn dod nôl i weld y gwaith adeiladu.

Ar ôl i Lywodraeth Cymru gytuno i roi benthyciad gwerth £3.55 miliwn i Awel, daeth Lesley Griffiths (Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig) i ymweld â’r safle yr wythnos ddiwethaf:

Aelodau Awel yn ymweld â’r safle

A diolch arbennig i Tanya, Bethan a Jenny am eu holl waith yn dosbarthu posteri a thaflenni ynglŷn â’r Cynnig Cyfranddaliadau. Erbyn hyn rydym wedi codi’r swm anhygoel o £1.213 miliwn trwy gyfranddaliadau cydweithredol. Mae’r ddogfen cynnig cyfranddaliadau ar y wefan yma os hoffech fuddsoddi.


Pedwerydd Cyfarfod Cynnydd:

Cafwyd cyfarfod cadarnhaol iawn – yn wir mae’r gwaith adeiladu ar y blaen. O’r chwith i’r dde: Chris Usher (QuadConsult), Tom (Wind Prospect), Rory ac Andreas (Enercon),  Eirwyn (Power Systems), Jamie, Owen a Steve (Raymond Brown), Jamie (Wind Prospect), Charlotte (EST).

 


 

Awelog: Wythnos 11 i 14


Awelog logo Wythnosau 11 i 14: Sylfeini!


Gosod y Sylfeini

Is-orsaf: Mae dyluniad ar gyfer yr is-orsaf wedi’i chymeradwyo gan Western Power Distribution (WPD). Mae’r sylfeini wedi’u cwblhau a mae’r waliau’n cynyddu. Mae sylfaen goncrid ystafell switshys y fferm wynt wedi’i harllwys. Bydd yr is-orsaf â dwy set o offer switshio (rhai ni a rhai WPD) lle mae’r trydan o’r tyrbinau wedi’i gysylltu â’r grid. Mae’r peirianwaith wedi’i archebu. Bydd yn cyrraedd ac yn cael ei osod fis Medi.


Sylfeini tyrbinau

Mae’r tyllau wedi’u tyllu ar gyfer tyrbinau gyda ffosydd draenio i fynd ag unrhyw ddŵr i ffwrdd. Mae’n anodd dirnad maint y tyllau hyn, felly rydym wedi tynnu ychydig o luniau gyda ni ynddynt i ddangos y raddfa i chi.

Mae Tyrbin 1 wedi cael ei haen sylfaenol o goncrid wedi’i arllwys. Dyma’r twll gyda Dan yn esgus bod yn dyrbin:

Cyflymodd y diwrnod cyfan o goncridio yn y glaw i 2.5 munud. Bobol bach maent yn gweithio’n gyflym!

Uwchben y concrid, gosodwyd mat o fariau dur, a’r cylch bollt a osodir yn y canol. Mae’r llun hwn o’r cylch bollt cyn iddo fynd i’r twll:

Noson Agored Aelodau Awel

Cawsom noson wych ar y safle ychydig wythnosau yn ôl. Roeddem mor falch o groesawu deg aelod ar hugain i weld y gwaith adeiladu a theithio pellteroedd mawr. Roedd Owen, Jamie, Bethan a Steve i gyd ar y safle i ateb cwestiynau a hebrwng aelodau o amgylch y safle. Aethom fel confoi ar hyd y trac i’r is-orsaf, a cherdded i leoliadau y ddau dyrbin. Yna aethom yn ôl am de a choffi yn swyddfa’r safle. Byddwn yn cynnal noson agored arall ar Fehefin 29ain. Os oes gennych ddiddordeb mynychu, rhowch wybod i ni.


Cynnig Cyfran:

Rydym yn awr wedi codi swm anhygoel sef £1.186 miliwn drwy gyfrannau cydweithredol. Mae dogfen y gyfran newydd ar y wefan yma.

Trydydd cyfarfod Cynnydd:

Cyfarfod da, mae popeth yn digwydd yn ôl yr amserlen. Ymysg pethau eraill a drafodwyd oedd taith brawf sydd i’w chynnal ar y 27ain o Fehefin. Mae hyn i brofi llwybr fydd y tyrbinau yn ei gymryd o’r dociau yn Abertawe i fyny i’r safle. Bydd lori estynadwy a heddlu yn hebrwng yn gwneud y daith, gan ffilmio’r weithred gyfan a gwneud nodiadau o unrhyw gelfi stryd fydd angen eu symud. Ni fydd y ffyrdd ar gau.

O’r chwith i’r dde: Darren (Power Systems, contractwyr trydanol), Andreas (Enercon), Alastair (Enercon), Jamie (Raymond Brown), Jaime (Quad Consult), Steve (Raymond Brown), Jamie (Wind Prospect), a Charlotte (Awel).


Conrad Trevelyan 

Rydym wedi derbyn newyddion trist iawn fod Conrad Trevelyan wedi’n gadael ni. Ni oedd y prosiect cyntaf i Con weithio arno pan ymunodd â Dulas yn 2003-4, a ni oedd yr olaf. Yn 2003, gwnaeth ddyluniad y safle technegol a arweiniodd at y lleoliad tyrbin a adeiladir yn awr. Goruchwyliodd y newidiadau bychain olaf i’n Asesiad Cynnyrch Gwynt ychydig o fisoedd yn ôl. Ni fyddai ein cynllun yn cael ei adeiladu nawr oni bai am sgiliau Con. Yr un mor bwysig oedd y cymorth ac anogaeth parhaus a roddodd i ni dros y blynyddoedd pan frwydrom i gael caniatâd cynllunio. Rhannodd ein dicter am y ffordd yr oedd ein caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod dro ar ôl tro. Ond cynorthwyodd i’n hysbrydoli y byddem yn cyrraedd y nod yn y pen draw. Con oedd un o’r cyntaf i ymuno â Co-op Awel. Mae ein meddyliau gyda’i gydweithwyr yn Nulas a’i deulu. Roedd yn fraint ei adnabod.


Ymweliadau Aelodau Awel

O dro i dro mae aelodau yn ein hysbysu eu bod wedi bod i fyny at y safle i gael golwg ar yr adeiladwaith. Mae rhwydd hynt i chi fynd i fyny a chael golwg. Os gallwch, anfonwch lun atom. Dyma ymweliad Ian, un o aelodau Awel, gyda’i chwaer yng nghyfraith a neiaint, yn mynd ar hyd y trac tuag at safle’r tyrbinau. Diolch Ian!

 

Awelog: Wythnos Chwech & Saith


Awelog logo Wythnos Chwech & Saith: Ar draws y Comin


Dod yn agosaf ac symud swyddfa’r safle

Cyrhaeddodd y tîm ar frig y caeau yn Perthigwynion, lledu y ffordd i Blaen Egel ac wedi dechrau gwneud eu ffordd ar draws y comin. Dyma fap yn dangos pa mor bell y maent wedi cyrraedd.

a golygfa o Fynydd Baran gyferbyn. Nawr gallwch weld y trac dirwyn ei ffordd i fyny i ben y mynydd.


Cyrraedd brig y caeau a sefydlu’r swyddfa safle. Cyrhaeddodd y tîm ben uchaf y caeau yn Perthigwynion lle mae’r ffordd bresennol. Symudon nhw swyddfa’r safle o’r Bellmouth i fyny i ben yma. Sylwch ar y bowser a gyflenwir gan Tony Gourlay (aelod o Awel) sy’n rhedeg Gourlay Bowser .


Lledu’r ffordd rhwng Perthigwynion & Blaen Egel Mae’r ffordd bresennol wedi cael ei ehangu i 4 medr i alluogi darpariaeth y tyrbinau.


Adeiladu’r llwybr ar draws y comin Bydd y trac ar draws y comin yn c.2 cilomedr i gyd. Mae’r tîm wedi cyrraedd tua hanner ffordd.

Dyma’r cyn ac ar ôl luniau ar ddechrau’r trac gyda rhai o’n hymwelwyr:

Maent yn cael eu sleisio i ffwrdd a storio’r dywarchen i sicrhau y gall y trac yn cael ei adfer i 3 medr o led yn dilyn cyflwyniad y tyrbinau.

Dyma le y maent wedi cyrraedd hyd yn hyn – mae’r fferm adfeiliedig yn y pellter (Fferm Pen Waun Uchaf) yn agos at leoliad Tyrbin 2.


Archaeoleg ac Ecoleg Briffiau Gwylio Hywel, ein harcheolegydd o Archaeoleg Cymru a Sian, ein hecolegydd o Amber Environmental Consulting, mae’r ddau wedi bod ar y safle yn cynnal golwg ar y gwaith a wnaed. Mae yna dros 30 o safleoedd archeolegol ar y Gwrhyd, yn cynnwys carneddau claddu o’r Oes Efydd a chwareli canoloesol. Mae Hywel yw gwirio nad yw’r rhain yn cael eu tarfu ac na fydd unrhyw beth pellach yn cael ei dadorchuddio gan y cloddwyr. Ymhellach i waith Sian gynharach yn y cynllun, mae hi’n parhau i fonitro am unrhyw ddifrod posibl i fywyd gwyllt.


Ymweliad y Democratiaid Rhyddfrydol Yn y cyfnod hyd at etholiadau’r Cynulliad, rydym wedi gwahodd yr holl ymgeiswyr gwleidyddol lleol i ymweld â’r safle. Dyma lun o Democratiaid Rhyddfrydol William Powell a Rosie Raison a ymwelodd yn ystod yr wythnos. William yw Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol. Y diwrnod canlynol lansiwyd eu Strategaeth Ynni Cymunedol gan ddefnyddio Awel fel cynllun enghreifftiol.


Paratoi cyflenwi Wnaeth Jamie, Peiriannydd ein Perchennog, cwrdd gyda chynghorwyr sir lleol, Arwyn Woolcock, Linda Williams a Linet Purcell, i drafod yr ymgynghoriad a gwybodaeth ardal lledaenu ynglŷn â darpariaeth y tyrbinau.


Ar y Bellmouth:

Mae’r safn yn cael ei darmacio nawr, ac mae’r swyddfa’r safle wedi symud hyd at Perthigwynion.


Ymwelodd rhai o aelodau co-op Awel y safle yn ystod yr wythnos:

Awelog: Wythnos Tri


Awelog logo Wythnos Tri: Adeiladu’r Trac


Adeiladu’r Trac

Gwnaeth y tîm dechrau ar y trac yn mynd i fyny trwy’r caeau. Dyma’r map yn dangos y pellter y maent wedi cyrraedd.

Canol wythnos, es i fyny Mynydd Baran – gyferbyn y Gwrhyd – a chymerais lun i ddangos y llwybr y bydd y tyrbinau yn cymryd. Os edrychwch yn ofalus gallwch weld Jac Codi Baw Richard.


Dyma ychydig o luniau o’r trac cynnar yn yr wythnos. Roedd yn wlyb ac yn gleiog iawn – taro’n nhw ffynnon ac roedd rhaid iddynt rhoi cwlfer mewn.


Pan oedd hynny wedi ei gwblhau, dechreuon nhw balu ymaith y pridd, osoda’r geotecstil, lledaenu’r cerrig, ac yn gwastatau’r trac gyda’r rholer. Efallai y bydd pobl sy’n byw yn yr ardal wedi gweld llawer o lorïau yn dod â cerrig i’r safle o tywodfaen o chwarel leol.


Ar y Bellmouth:

Bydd y swyddfa ar y safle yn symud ymhellach i fyny’r llwybr yn fuan. Ar ôl hynny, bydd y Bellmouth yn cael ei lefelu a thirlunio.


Ymwelodd rhai aelodau Awel Coop y safle yn ystod yr wythnos:

Awelog: Wythnosau Pedwar & Pump


Awelog logoWythnosau Pedwar & Pump: Parhau’r trac


Mwy trac a llawer o gyfarfodydd safle

Mae’r tîm wedi bod yn gweithio eu ffordd i fyny trwy’r caeau. Dyma’r map yn dangos pa mor bell y maent wedi cyrraedd.


Cyfarfod Cynnydd Cyntaf Cawsom ein Cyfarfod Cynnydd cyntaf yn swyddfeydd Awel Aman Tawe. Roedd hyn er mwyn trafod cynnydd y safle, gan wirio bod popeth sy’n digwydd ar amser a’u bod oll yn cyd-fynd gyda’n gilydd (amserlen Enercon i ddosbarthu’r tyrbinau, amserlen cysylltiad grid WPD a rhaglen adeiladu Raymond Brown).

Roedd hyn gyda: (o’r chwith i’r dde) Jaime (Quad Consult, dylunio peirianneg sifil), Jamie (ein Peiriannydd, Prospect gwynt), Mick (ein Harolygwr Safle, Prospect gwynt), Charlotte (Swyddog Datblygu Ynni Lleol, EST), Robert (Cydlynydd logisteg, Enercon), Andres (Peiriannydd, Enercon), Jurgen (Logisteg, Enercon), Steve (Rheolwr contract, Raymond Brown), Eirwyn (Rheolwr Trydanol, Power Systems), Tom (Swyddog Trydanol, Prospect gwynt) and Roger (Rheolwr safle, Raymond Brown).


Trafodaeth Treial Rhedeg  Cawsom gyfarfod gyda’r heddlu i drafod y treial a fydd yn digwydd yng nghanol mis Mehefin. Bydd ein prawf yn efelychu’r tyrbin ar lori yn teithio o Ddoc Abertawe i’r safle. Bydd ein profi’r llwybr a nodi unrhyw wrthrychau y mae angen i symud neu waith sydd angen ei wneud. O’r chwith i’r dde: Robert, Andres a Jurgen o Enercon; Kevin (Swyddog Heddlu), Justin (NPT Highways), Jamie and Sophie (Rheolwr Prosiect)  o Prospect gwynt a Charlotte (EST).


Cyfarfod gyda chyllidwyr Cawsom ymweliad safle â Steve(Banc Triodos), David (Llywodraeth Cymru) i edrych ar ddatblygiadau’r prosiect. Cymerodd Hywel (un o’n berchnogion tir) ni dros yn ei Land Rover i leoliad Tyrbin 1.


 

Ymweliad Enercon  A chawsom Ymweliad Safle gyda Enercon (ein cyflenwr tyrbin) i asesu torri a llenwi adran y trac.


Dyma ychydig o luniau o’r trac wrth iddynt symud i fyny trwy’r caeau. Yn benodol, y toriad a llenwi adran yn y rhan fwyaf serth y trac.


Ar y Bellmouth:

Mae’r ardal wedi ei thacluso i fyny ychydig cyn adleoli swyddfa’r safle. Unwaith y bydd y trac wedi symud ymlaen i fyny at y comin, bydd swyddfa’r safle yn cael ei hail-leoli ymhellach i fyny ar y mynydd a’r ardal y Bellmouth i ben.


Ymwelodd rhai aelodau Awel Coop y safle yn ystod yr wythnos:

Awelog: Wythnos Un


Awelog logo Wythnos Un: Y “Bellmouth”


Dechreuwyd adeiladu’r wythnos hon!

Mae ychydig o wynebau ar y safle:

Mae Jamie yn Beiriannydd y Perchennog. Mae’n goruchwylio’r gwaith adeiladu ar ran Awel.

Mae Roger  (Rheolwr Safle) a Bethan (Safle Peiriannydd) yn gweithio i Raymond Brown Construction a maen nhw’n goruchwylio gweithrediad y safle adeiladu. Gyfrifoldeb Richard a Nick, tad a mab, yw’r cloddwyr.


Y dasg gyntaf yw creu trac mynediad sy’n galluogu cludiad y tyrbinau i’r safle. Byddant yn dod i fyny trwy Bontardawe, ar hyd yr A474 a byddant yn troi i’r dde, gyferbyn y troad i’r safle tirlenwi. Mae’n rhy sydyn yn troi ar gyfer y tyrbinau, felly mae angen i greu ‘bell-mouth’ wrth y fynedfa. Hon yw beth sydd wedi bod yn digwydd yr wythnos hon. Bydd y rhai ohonoch sy’n byw yn yr ardal wedi sylwi ar y goleuadau traffig dros dro ar y gyffordd hon. Ymddiheuriadau os yw hyn yn achosi unrhyw oediad.


Ar ôl Tenderleaf wedi cael gwared â’r gwrych a choed yn ardal y ‘bell-mouth, malodd David o Stumpbusters i lawr dwy stwmp-goeden mawr cyn i’r JCB dod i mewn. Gloddiwyd Raymond Brown yr ardal , a osodwyd y cynfasau amddiffynnol geotecstil, a defnyddiodd cerrig o’r Gwrhyd i sylfeini’r bell-mouth.


Pan fydd y tyrbinau yn cael eu darparu. Byddant yn dod i fyny drwy’r Pontardawe, ar hyd yr A474, drwy Rhydyfro a byddant yn troi i’r dde i’r lôn gyferbyn â’r safle tirlenwi. Rydym yn adeiladu’r safn wrth y fynedfa i lôn hon i alluogi’r tyrbinau i droi, ac mae’r lôn yn cael ei lledu am tua 200 metr i fyny tuag at y caeau. Bryd hynny, bydd y trac yn dargyfeirio i’r caeau.


Ymhellach i fyny ar y mynydd.


Torrodd Hywel Davies, Ffermwr Lleol,  y glaswellt lle bydd y ffordd yn cael ei hadeiladu ar y Comin. Mae hyn er mwyn atal adar rhag nythu yn yr ardal hon. Hefyd adeiladodd ffens i gadw defaid a gwartheg i ffwrdd o’r ardal adeiladu.


Wnaeth cwmni lleol Tenderleaf dorri’n ôl coed yn ardal y bellmouth, a hefyd gwrychoedd fwyaf i fyny’r lôn. Wedyn, wnaeth David o Stumpbusters malu i lawr dwy stwmp-goed mawr cyn i’r cloddwyr dod i mewn.


Ymwelodd rhai aelodau Awel Coop y safle yn ystod yr wythnos:

Rydym wedi ailagor yCynnig Cyfranddaliadau, felly os hoffech fuddsoddi cliciwch yma: Ymunwch Awel

Awelog: Wythnos Dau


Awelog logo Wythnos Dau: Ehangu’r Lôn


Parhaodd y tîm gwaith ar y bellmouth yn yr wythnos hon a dechreuodd lledu’r lôn i fyny tuag at y safle.

Rhai wynebau ar y safle:

Cwrddoch chi rhai o’r tîm yn blog yr wythnos diwethaf.

Hefyd, ar y safle’r wythnos hon roedd Craig o Raymond Brown, Sian ein hecolegydd o Amber Environmental Consultancy yn Abertawe, Phil ein harcheolegydd o Archaeoleg Cymru, a Mick ein hasiant safle o Wind Prospect.


Prif swyddi’r wythnos oedd i barhau â’r bellmouth, lledu’r lôn, gosod pibell yn y ffos ac adeiladu mynedfa i’r cae. Roedd hyn yn golygu croesi nant wrth y fynedfa i Blas Newydd. Mae cwlfert wedi cael ei roi i mewn.

Sefydlodd Raymond Brown swyddfa safle dros dro yn y lleoliad y bellmouth.


 

 

 

Dyma’r lôn cyn ac ar ôl cael ei ehangu. Oedd angen symud tri deg metr o wrych i wneud y trac yn ddigon eang i’r loriau troi i’r dde i fewn i’r cae. Mae’r gwrych yn cael ei thrawsleoli i’r bellmouth. Bydd yn cael ei phlannu wythnos nesaf.

 

Mae Siân, ein hecolegydd, yn monitro lleduad y lôn. Oedd yn edrych am anifeiliad (fel pathewod a llyffantod) a allai gael eu niweidio gan y cloddwyr; a sicrhau bod y gwrych yn cael ei symud yn ofalus yn barod ar gyfer trawsleoli i’r safn. Ym mhob un o’r chwiliadau, ehangu a symud, cafodd dim bywyd gwyllt ei niweidio.


 

 

 

Dyma rhai lluniau o’r lôn yn cael ei lledu. Mae’r cerrig yn dod o’r chwarel leol Gilfach Goch:


Ac i mewn i’r cae

Mae’r tywydd wedi bod yn eithaf caredig, ond ar ddydd Iau trodd yn diflas – oer a glawog. Y brif swydd oedd paratoi ac adeiladu cwlfert lle bydd y tyrbinau yn droi i ffwrdd o’r lôn ac ymlaen i’r caeau. Roedd angen iddynt orffen erbyn dydd Iau cyn penwythnos y Pasg, ac ni allent adael y trigolion ym Mhlas Newydd heb eu ffordd fynedfa. Dyma ychydig o luniau:


Yn y Bellmouth:

Ar y bellmouth, mae’r y banc wedi cael ei adeiladu i fyny am y gwrych, ac mae’r ardal wedi cael ei lefelu. Mae Phil, ein harcheolegydd wedi gwirio’r safle ar gyfer unrhyw olion archeolegol. Fe fydd yn ôl i marcio bant y safleoedd archeolegol ar y mynydd i sicrhau nad ydynt yn cael eu difrodi gan ein tîm adeiladu.

Raymond Brown wedi sefydlu swyddfa safle dros dro. Mae’r goleuadau traffig wedi mynd, felly fydd ddim mwy o darfu ar deithwyr, a bydd y rhai ohonoch sydd yn lleol wedi gweld yr arwydd.


Ar y mynydd.

Ar y mynydd, mae Sian yn edrych mas am unrhyw ddifrod i fywyd gwyllt pan fydd y tîm adeiladu yn ddechrau adeiladu’r trac. Adleolodd grifft-broga o rai o’r pyllau mawr ar y trac caledu. Mae hi hefyd yn ailblannu rhai o’r Round Leaved Water Crowfoot sy’n dan fygythiad fyd-eang i fan diogel. Bydd hyn yn creu cynefin ychwanegol ar ei gyfer, ac rydym hefyd yn hyderus y bydd yn parhau i ffynnu yn ei leoliad gwreiddiol oherwydd yr unig peth rydyn yn wneud yw ailosod y cwlfert yno.

 


Ymwelodd rhai aelodau Awel Co-op y safle yn ystod yr wythnos. Gefeilliaid Mari a Fflur yr ‘aelodau’ ieuengaf y gydweithfa drwy gyfrwng eu nain a’u taid. Rydym wedi ail-agor y Cynnig Rhannu, felly os hoffech fuddsoddi ar gyfer eich hun neu ar gyfer eich teulu, cliciwch yma: Ymunwch Awel